ROZDZIAŁ 6

Dobre zdrowie i jakość życia

Zgodnie z definicjami podanymi przez UNESCO:

 • Jakość życia to uczucie satysfakcji z egzystencji, odzwierciedlające się w zdrowiu, radości i ogólnym dobrobycie.
 • Dobre zdrowie obejmuje nie tylko brak choroby, ale też aktywne dbanie o kondycję ciała, co przekłada się na jego odporność i zdolność do radzenia sobie z różnego rodzaju zagrożeniami. Troska o zdrowie to nie tylko unikanie czynników ryzyka i szkodliwych substancji, ale również zapewnienie dostępu do odpowiedniej opieki medycznej.

SDG 3: Dobre zdrowie i jakość życia ma na celu zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrego samopoczucia dla wszystkich, w każdym wieku. Zdrowie i dobre samopoczucie są ważne na każdym etapie życia, począwszy od samego początku. Cel ten odnosi się do wszystkich głównych priorytetów zdrowotnych: zdrowia reprodukcyjnego, matek, noworodków, dzieci i młodzieży; chorób zakaźnych i niezakaźnych; powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego; oraz dostępu dla wszystkich do bezpiecznych, skutecznych, wysokiej jakości i przystępnych cenowo leków i szczepionek.

SDG 3: Dobre zdrowie i jakość życia ma również na celu zapobieganie niepotrzebnemu cierpieniu z powodu chorób, którym można zapobiec i przedwczesnej śmierci, koncentrując się na kluczowych celach, które poprawiają zdrowie całej populacji kraju. Regiony o największym obciążeniu chorobami oraz zaniedbane grupy ludności i regiony są obszarami priorytetowymi. Cel 3 wzywa również do większych inwestycji w badania i rozwój, finansowanie zdrowia oraz ograniczanie ryzyka zdrowotnego i zarządzanie nim.

Kluczowe pojęcia

SDG 3, “Dobre zdrowie i jakość życia”, stanowi fundament Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez ONZ, z naciskiem na promowanie zdrowego stylu życia, redukcję wskaźników śmiertelności oraz gwarancję powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej o wysokim standardzie. Realizacja tego celu jest związana z integracją wielowymiarowych koncepcji, które są kluczowe dla podniesienia globalnego standardu zdrowia i dobrostanu.

Aby zbliżyć się do osiągnięcia “Dobrego zdrowia i jakości życia”, kluczowe jest zastosowanie holistycznego podejścia, które łączy politykę i zarządzanie zdrowiem publicznym, promuje edukację i podnosi świadomość zdrowotną, wzmacnia partnerstwa i współpracę na różnych poziomach, efektywnie wykorzystuje dane do monitorowania postępów oraz zapewnia zrównoważone źródła finansowania. Takie strategie muszą koncentrować się na zapewnieniu powszechnego dostępu do ubezpieczeń zdrowotnych, profilaktyce chorób, ochronie zdrowia matki i dziecka, wsparciu zdrowia psychicznego, rozbudowie infrastruktury medycznej i rozwoju kadry medycznej, jak również na ułatwieniu dostępu do niezbędnych medykamentów.

 • Powszechne ubezpieczenie społeczne: Zapewnienie wszystkim osobom i społecznościom dostępu do podstawowych usług opieki zdrowotnej bez doświadczania trudności finansowych ma kluczowe znaczenie. Obejmuje to dostęp do profilaktycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i paliatywnych usług zdrowotnych.
 • Zapobieganie i kontrola chorób: Priorytetyzacja środków zapobiegawczych w celu zmniejszenia obciążenia chorobami zakaźnymi i niezakaźnymi ma kluczowe znaczenie. Obejmuje to wdrażanie strategii zapobiegania wybuchom epidemii, promowanie programów szczepień i edukowanie osób na temat zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom.
 • Zdrowie matek i dzieci: Skupienie się na poprawie zdrowia matek i zmniejszeniu śmiertelności dzieci jest niezbędne. Obejmuje to zapewnienie wysokiej jakości opieki przedporodowej, wykwalifikowanej opieki porodowej, opieki poporodowej i szczepień ochronnych, a także walkę z niedożywieniem i zapewnienie dostępu do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych.
 • Zdrowie psychiczne: Zajmowanie się kwestiami zdrowia psychicznego i promowanie dobrego samopoczucia jest kluczowym aspektem SDG 3. Obejmuje to zmniejszenie stygmatyzacji, zapewnienie dostępu do usług opieki psychiatrycznej i promowanie dobrego samopoczucia psychicznego poprzez wsparcie i świadomość społeczności.
 • Infrastruktura zdrowotna i siła robocza: Wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, szczególnie w krajach rozwijających się, ma kluczowe znaczenie. Obejmuje to poprawę infrastruktury zdrowotnej, zapewnienie odpowiedniej liczby wyszkolonych pracowników służby zdrowia oraz wspieranie badań i innowacji w dziedzinie zdrowia.
 • Dostęp do podstawowych leków: Zapewnienie dostępu do przystępnych cenowo i wysokiej jakości podstawowych leków, szczepionek i technologii medycznych ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia Celu nr 3. Obejmuje to promowanie badań i rozwoju oraz wspieranie lokalnej produkcji leków w krajach rozwijających się.

Aby osiągnąć SDG 3 Dobre zdrowie i jakość życia, wymaga to wielosektorowego podejścia obejmującego rządy, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, pracowników służby zdrowia, społeczności i jednostki. Niektóre kluczowe strategie obejmują:

 • Polityka i zarządzanie: Rządy muszą opracować i wdrożyć politykę, która nadaje priorytet zdrowiu i dobrostanowi, przydziela wystarczające zasoby i wzmacnia systemy opieki zdrowotnej. Zapewnienie skutecznego zarządzania, koordynacji i mechanizmów odpowiedzialności ma kluczowe znaczenie.
 • Edukacja i świadomość: Podnoszenie świadomości na temat kwestii zdrowotnych, promowanie edukacji zdrowotnej i umożliwienie jednostkom podejmowania świadomych decyzji dotyczących ich zdrowia to ważne kroki. Obejmuje to promowanie zdrowych zachowań, praktyk higienicznych oraz zajmowanie się barierami kulturowymi i społecznymi.
 • Partnerstwo i współpraca: Współpraca między rządami, organizacjami międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym jest niezbędna do wykorzystania zasobów, wiedzy i doświadczenia. Wspólne wysiłki mogą wspierać budowanie potencjału, badania i innowacje w opiece zdrowotnej.
 • Gromadzenie danych i monitorowanie: Tworzenie i utrzymanie zaawansowanych systemów informacji zdrowotnej oraz efektywnych procedur monitorowania jest niezbędne dla oceny postępów w osiąganiu Celu Zrównoważonego Rozwoju nr 3. Zbieranie, analiza i interpretacja danych zdrowotnych umożliwia wykrywanie obszarów wymagających poprawy, ocenę efektywności działań oraz kształtowanie polityk i strategii interwencyjnych na podstawie solidnych dowodów naukowych.
 • Zrównoważone finansowanie: Zapewnienie zrównoważonego i sprawiedliwego finansowania zdrowia jest ważne. Obejmuje to zwiększenie krajowych inwestycji w opiekę zdrowotną, badanie innowacyjnych mechanizmów finansowania oraz mobilizację międzynarodowej pomocy i zasobów.

Podejmowanie działań

Podejmowanie działań w celu promowania SDG 3, Dobre zdrowie i jakość życia, ma zasadnicze znaczenie dla poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia jednostek i społeczności. Jako jednostki mamy moc wywierania pozytywnego wpływu poprzez przyjmowanie zdrowych nawyków, opowiadanie się za powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, wspieranie lokalnych dostawców opieki zdrowotnej, praktykowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej, promowanie świadomości zdrowia psychicznego, wspieranie zdrowia matek i dzieci, wolontariat i angażowanie się w rzecznictwo polityczne. Wdrażając te praktyczne wskazówki, możemy przyczynić się do osiągnięcia SDG 3, Dobre zdrowie i samopoczucie oraz stworzyć zdrowszą i bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.

Oto kilka praktycznych wskazówek i porad dla poszczególnych osób, aby promować SDG3, Dobre zdrowie i dobre samopoczucie:

 • Priorytet dla zdrowia osobistego: Aktywnie dbaj o swoje zdrowie poprzez adopcję zdrowego stylu życia, co obejmuje regularne ćwiczenia fizyczne, zrównoważoną dietę, dostateczną ilość snu, efektywne zarządzanie stresem i unikanie niezdrowych nawyków, takich jak palenie tytoniu czy nadużywanie alkoholu.
 • Bądź na bieżąco: Utrzymuj się w kręgu zaufanych informacji zdrowotnych od uznanych źródeł, jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) czy narodowe instytucje zdrowia. Posiadanie aktualnej wiedzy pozwala na świadome decyzje dotyczące zdrowia i dobrostanu.
 • Dbaj o powszechne ubezpieczenie zdrowotne: Zwiększaj świadomość na temat znaczenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i działaj na rzecz jego wprowadzenia w swojej społeczności. Angażuj się w dyskusje, bierz udział w kampaniach i wspieraj inicjatywy promujące dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich.
 • Wspieraj lokalnych dostawców opieki zdrowotnej: Angażuj się i wspieraj lokalnych dostawców i placówki opieki zdrowotnej. Rozważ skorzystanie z ich usług, podzielenie się pozytywnymi doświadczeniami lub poświęcenie swojego czasu i umiejętności na wsparcie ich pracy.
 • Dbaj o profilaktykę zdrowotną: Podkreślaj znaczenia działań prewencyjnych, takich jak regularne badania kontrolne, szczepienia i wizyty profilaktyczne, i motywowanie bliskich do podjęcia podobnych kroków.
 • Promuj zdrowie psychiczne: Podnoś świadomość na temat zdrowia psychicznego i zwalczaj stygmatyzację, angażując się w otwarte rozmowy. Wspieraj inicjatywy i organizacje zajmujące się zdrowiem psychicznym i zachęcaj ludzi do szukania pomocy w razie potrzeby. Zadbaj o wspierające i empatyczne środowisko dla osób zmagających się z problemami zdrowia psychicznego.
 • Wspieranie zdrowia matek i dzieci: Popieraj polityki i programy, które poprawiają zdrowie matek i dzieci. Wspieraj organizacje działające na rzecz zapewnienia dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej, żywienia i edukacji dla matek i dzieci w potrzebie.
 • Wolontariat i darowizny: Rozważ poświęcenie swojego czasu lub przekazanie zasobów lokalnym organizacjom, klinikom lub inicjatywom związanym ze zdrowiem, które działają na rzecz osiągnięcia SDG 3. Nawet niewielki wkład może stanowić znaczącą różnicę.
 • Promuj higienę i warunki sanitarne: Edukuj siebie i innych na temat znaczenia praktyk higienicznych i sanitarnych. Zachęcaj do mycia rąk, właściwego usuwania odpadów oraz dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych w swojej społeczności.
 • Zaangażuj się w rzecznictwo polityczne: Bądź na bieżąco z polityką zdrowotną i angażuj się w działania rzecznicze. Napisz do decydentów, weź udział w konsultacjach publicznych lub dołącz do lokalnych grup rzeczniczych, aby wyrazić swoje poparcie dla polityk, które priorytetowo traktują zdrowie i dobre samopoczucie.

Inspirująca praktyka: Inicjatywa Partnerstwa 1000 Dni

1000 Days Partnership to wspólny wysiłek rządów, organizacji pozarządowych i organizacji sektora prywatnego mający na celu poprawę zdrowia matek i dzieci, w szczególności koncentrujący się na krytycznym okresie od ciąży do drugich urodzin dziecka. Praktyka ta uznaje znaczenie żywienia i opieki zdrowotnej we wczesnym dzieciństwie dla zapewnienia dobrego samopoczucia przez całe życie.

Partnerstwo 1000 dni zostało z powodzeniem wdrożone w różnych krajach, w tym między innymi w Bangladeszu, Etiopii i Gwatemali. Wykazało pozytywne wyniki w zakresie poprawy zdrowia matek i dzieci, zmniejszenia wskaźników niedożywienia i poprawy ogólnego samopoczucia w krytycznym okresie wczesnego dzieciństwa.

Ta inspirująca praktyka pokazuje siłę współpracy, interwencji opartych na dowodach i zaangażowania społeczności w realizację SDG 3, Dobre zdrowie i dobre samopoczucie. Służy jako model dla inicjatyw, które mają na celu promowanie dobrego zdrowia i dobrego samopoczucia, szczególnie na kluczowych wczesnych etapach życia, wywierając trwały wpływ na jednostki i społeczności.

Aby dowiedzieć się więcej o inicjatywie 1000 Days Partnership, odwiedź następującą stronę internetową: https://thousanddays.org/

Pytania do rozważenia:

.

01

Jakie są sposoby promowania SDG3, Dobre zdrowie i jakość życia?

02

Jakie wyzwania możesz napotkać, próbując przyjąć styl życia zorientowany na dobre zdrowie i jakość życia?

03

Jak mógłbyś pokonać wyzwania, które by się pojawiły?

04

Dlaczego według Ciebie ważne jest, aby być zorientowanym na swoje potrzeby i pragnienia oraz promować SDG3?

05

Czy możesz zaproponować sposoby, które zachęcą innych, do realizacji celu nr. 3