ROZDZIAŁ 5

Dobra jakość edukacji

Edukacja wysokiej jakości odgrywa kluczową rolę w budowaniu zrównoważonych i odpornych społeczeństw. W kontekście Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, cel 4 ma na celu zapewnienie wszystkim włączającej, sprawiedliwej i wysokiej jakości edukacji poprzez promowanie możliwości uczenia się przez całe życie. Cel ten wykracza poza edukację formalną i obejmuje uczenie się nieformalne i pozaformalne, uznając, że edukacja może odbywać się w wielu różnych kontekstach.

Edukacja o wysokim standardzie odgrywa kluczową rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju, wyposażając osoby dorosłe w niezbędną wiedzę, umiejętności i postawy do rozumienia i adresowania kompleksowych wyzwań globalnych, takich jak zmiany klimatyczne, gospodarka zasobami naturalnymi, utrata bioróżnorodności oraz problem ubóstwa. Poprzez kształcenie o wysokiej jakości, dorośli zdobywają zdolność do krytycznego myślenia o problemach i potencjalnych rozwiązaniach dotyczących zrównoważonego rozwoju, a także rozwijają gotowość do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych działań.

Edukacja stanowi fundament dla poprawy jakości życia, zwiększania dochodów oraz osiągania osobistego spełnienia. Stanowi punkt wyjścia dla znaczącej transformacji perspektywy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na gospodarkę oraz indywidualne życie ludzi, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i społecznego. Ponadto, edukacja o wysokiej jakości przyczynia się do wzmocnienia życia demokratycznego, sprzyjając rozwojowi innowacyjnych i integracyjnych polityk, które przynoszą wymierne korzyści. Jest to nie tylko inwestycja w przyszłość indywidualną, ale również w przyszłość społeczną i środowiskową na skalę globalną.

Stałe doskonalenie i edukacja są kluczowymi elementami, które umożliwiają znaczącą poprawę jakości życia. W obliczu dynamicznie zmieniającej się globalnej ekonomii, która często funkcjonuje w sposób niezrównoważony, i wyzwań takich jak dumping społeczny, konieczność adaptacji do nowych realiów jest bardziej paląca niż kiedykolwiek. Protekcjonistyczne strategie i podejścia, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, zmuszają pracowników, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, do zmierzenia się z nową, często nieprzyjazną rzeczywistością, wymuszając zmianę dotychczasowych reguł i postaw. Regularne szkolenia i rozwój osobisty stanowią fundament, na którym można zbudować odporność na nieustanne zmiany oraz kształtować lepszą przyszłość zarówno dla siebie, jak i dla swojego otoczenia.

 

.

Uczenie się przez całe życie: okazja, której nie można przegapić!

ChatGPT
ChatGPT

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się kontekście społecznym i gospodarczym, ciągłe kształcenie uznaje się za kluczowy element w budowaniu przyszłości. W erze, gdzie wymagania rynkowe ewoluują z dnia na dzień, zaangażowanie w proces uczenia się przez całe życie staje się nieodzowne dla rozwoju zawodowego i utrzymania się na ścieżce sukcesu.

Zaangażowanie w ciągłe doskonalenie zawodowe jest nie tylko drogą do zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy, ale także sposobem na rozwijanie kariery. Nabycie nowych kompetencji, jak na przykład umiejętności cyfrowych, otwiera przed dorosłymi nowe horyzonty zawodowe w szybko postępującej ekonomii cyfrowej. Adaptacja do zmieniających się warunków, takich jak postęp technologiczny czy ewolucja na rynku pracy, pozwala utrzymać aktualność w swojej branży oraz wykorzystać emergentne szanse zawodowe.

Przykładowo, w sektorze ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) ciągłe poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie IT, programowania czy analizy danych może stanowić bilet do dobrze płatnych i dynamicznie rozwijających się stanowisk. Sektor ten wymaga nieustannego dokształcania się w odpowiedzi na rozwój technologiczny i zmieniające się zapotrzebowanie rynku.

Jednak uczenie się przez całe życie to nie tylko zdobywanie umiejętności zawodowych. To również okazja do osobistego rozwoju i eksploracji pasji. Dorośli mogą zgłębiać wiedzę na różne tematy, od języków obcych po sztukę i muzykę, lub rozwijać praktyczne umiejętności, co nie tylko wzbogaca życie, ale też może otworzyć nowe ścieżki kariery lub inspiracje do projektów osobistych.

Warto podkreślić, że ciągłe kształcenie przynosi korzyści nie tylko indywidualnym uczestnikom, ale również organizacjom i społeczeństwu w szerszym kontekście. Przedsiębiorstwa promujące kulturę uczenia się zyskują poprzez wzrost innowacyjności i produktywności. Ponadto społeczeństwo z wysokim odsetkiem wykształconej i kompetentnej siły roboczej zyskuje przewagę w zrównoważonym rozwoju gospodarczym i konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Podsumowując, zaangażowanie w uczenie się przez całe życie jest nieocenionym zasobem dla poprawy perspektyw zawodowych. Inwestycja w edukację kontynuowaną umożliwia dorosłym dostosowanie do zmian na rynku pracy, maksymalizację nowych możliwości oraz realizację celów zawodowych i osobistych. Niezależnie od tego, czy cel dotyczy zdobycia umiejętności technicznych, poszerzenia horyzontów wiedzy, czy pielęgnacji zainteresowań, ciągłe uczenie się jest kluczem do sukcesu i samorealizacji.

 

Kluczowe pojęcia

  • Uniwersalny dostęp: Zapewnianie, by edukacja była osiągalna dla każdego dorosłego, bez względu na wiek, płeć, stan zdrowia, lokalizację czy poziom społeczno-ekonomiczny.
  • Włączenie: Tworzenie środowiska edukacyjnego, które jest otwarte i przyjazne dla wszystkich, promując poczucie wartości, szacunku i aktywnego zaangażowania wśród dorosłych z różnorodnych środowisk kulturowych, językowych i etnicznych.
  • Znaczenie: Dostarczanie programów nauczania odpowiadających potrzebom dorosłych, oferujących praktyczne umiejętności i wiedzę związaną z życiem i pracą w kontekście zrównoważonego rozwoju.
  • Uczenie się przez całe życie: Podkreślanie, że proces edukacyjny jest niekończącą się podróżą, dostępną dla osób w każdym wieku, umożliwiającą ciągły rozwój i naukę.
  • Umiejętności dla Zrównoważonego Rozwoju: Motywowanie do zdobywania umiejętności, które umożliwiają dorosłym rozumienie i adresowanie wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, takich jak zmiany klimatyczne, gospodarowanie zasobami, ochrona środowiska i zrównoważony postęp.
  • Podejście Całościowe: Implementacja podejścia interdyscyplinarnego, łączącego różnorodne dziedziny wiedzy i perspektywy, by zapewnić dorosłym kompleksowe zrozumienie zrównoważonego rozwoju i jego kompleksowych aspektów.
  • Uczenie się przez praktykę: Promowanie metod edukacyjnych opartych na doświadczeniu, zachęcających dorosłych do aplikowania nabytej wiedzy w rzeczywistych sytuacjach oraz rozwijania praktycznych umiejętności.
  • Aktywne Zaangażowanie: Motywowanie dorosłych do pełnego i aktywnego udziału w edukacji, wspieranie dialogu, kooperacji oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.
  • Wartości Etyczne: Kultywowanie wartości etycznych, takich jak integritas, sprawiedliwość społeczna, poszanowanie dla środowiska, oraz osobista i zbiorowa odpowiedzialność za promowanie zrównoważonego rozwoju.
  • Inicjatywa i Transformacja: Inspirowanie dorosłych do wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w działaniach, które wprowadzają pozytywne zmiany w kierunku zrównoważonego życia i przyczyniają się do istotnych transformacji społecznych.

Inspirująca praktyka: REDOOC

Możesz znaleźć redooc na https://redooc.com/en .

Co to jest redooc? Redooc to rewolucyjna cyfrowa platforma edukacyjna poświęcona nabywaniu podstawowych umiejętności, takich jak czytanie, pisanie i arytmetyka, które stanowią fundamentalną podstawę życia codziennego i zawodowego. Platforma koncentruje się na nabywaniu umiejętności, które umożliwiają zrozumienie, komunikację i rozumowanie, zapewniając jednostkom niezbędne narzędzia do stawienia czoła życiowym wyzwaniom.

Od samego początku Redooc kładzie szczególny nacisk na matematykę, która jest podstawową gramatyką przedmiotów STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) i uznanym na całym świecie uniwersalnym językiem. Poprzez nauczanie matematyki Redooc zapewnia studentom nie tylko umiejętności znalezienia pracy, ale także umiejętności świadomego życia. Nauka matematyki pomaga rozwijać umiejętność analizowania sytuacji i podejmowania świadomych decyzji, umożliwiając jednostkom stawienie czoła wyzwaniom, które pojawiają się na ich drodze.

Redooc wykorzystuje język naturalny i technologię w sposób, który odpowiada nawykom i preferencjom młodych uczniów. Platforma wykorzystuje różne metody nauczania, w tym wideo, grywalizację, mapy koncepcyjne i wykorzystanie smartfonów, aby nauka była angażująca i stymulująca. To innowacyjne podejście radykalnie zmienia sposób pojmowania edukacji, stawiając uczniów w centrum wysiłków i wzmacniając rolę nauczycieli jako moderatorów i przewodników. Z tego powodu Redooc pozostaje w stanie permanentnej wersji beta, nieustannie starając się ulepszać i dostosowywać do potrzeb swoich użytkowników.

Kolejnym kluczowym elementem Redooc jest jego dostępność. Platforma została zaprojektowana tak, aby każda osoba miała swobodę podążania za własnym procesem uczenia się, który często nie pokrywa się z tradycyjną metodą nauczania opartą na słuchaniu i zapamiętywaniu. Redooc uznaje, że każdy ma inne talenty i potrzeby edukacyjne i jest zaangażowany w identyfikowanie i wydobywanie ukrytych talentów każdej osoby. To integracyjne podejście odzwierciedla filozofię Redooc, że “wszyscy mamy specjalne potrzeby edukacyjne”, tj. każdy z nas zasługuje na edukację, która jest spersonalizowana i dostosowana do naszych potrzeb i potencjału.