ROZDZIAŁ 3

Aktywne obywatelstwo

Pojęcie obywatelstwa ma swoje korzenie w starożytnej Grecji, gdzie odnosiło się do osób uprawnionych do aktywnego udziału w życiu politycznym państwa. W tamtych czasach, dostęp do obywatelstwa był jednak ograniczony, wykluczając z jego zakresu niewolników, kobiety, osoby biedne oraz cudzoziemców. Na przestrzeni wieków, rozumienie obywatelstwa przeszło znaczącą transformację. Współcześnie, można być obywatelem jednego lub wielu państw, co wiąże się z określonymi prawami i odpowiedzialnościami. Obywatelstwo to nie tylko zagwarantowana ochrona praw i interesów przez państwo, ale również uczestnictwo w społeczności, która dzieli wspólne wartości moralne i poczucie tożsamości.

Istnieją cztery podstawowe wymiary obywatelstwa, które kształtują relacje między jednostką a społeczeństwem.
Wymiar polityczny obejmuje prawa i obowiązki polityczne w ramach systemu politycznego, co wymaga znajomości systemu oraz promowania postaw demokratycznych i umiejętności uczestnictwa.
Wymiar społeczny obejmuje zachowanie i interakcje jednostek w społeczeństwie, wymagając lojalności i solidarności, a także umiejętności społecznych i wiedzy na temat relacji społecznych.
Wymiar kulturowy obraca się wokół wspólnego dziedzictwa kulturowego, rozwijanego poprzez znajomość dziedzictwa kulturowego, historii i podstawowych umiejętności, takich jak umiejętności językowe.
Wymiar ekonomiczny dotyczy relacji między jednostkami a rynkiem pracy i rynkiem konsumenckim oraz obejmuje prawo do pracy i minimalny standard życia, co wymaga umiejętności ekonomicznych i szkolenia zawodowego.

Aktywne obywatelstwo to nie tylko możliwość, ale i obowiązek kształtowania naszego społeczeństwa i przyczyniania się do dobrostanu wspólnoty. To podejście opiera się na trzech fundamentalnych zasadach: pluralizmie, szacunku dla godności każdego człowieka oraz przestrzeganiu zasad praworządności. Pluralizm promuje różnorodność opinii i zachęca do aktywnego udziału wszystkich członków społeczeństwa. Szacunek dla godności ludzkiej gwarantuje, że prawa i wartości każdej osoby są respektowane. Zasady praworządności tworzą ramy prawne, które regulują życie społeczne i chronią prawa jednostek.

Ochrona praw związanych z obywatelstwem znajduje oparcie w dokumentach takich jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka oraz Europejska Konwencja o Obywatelstwie. Te dokumenty gwarantują prawa takie jak prawo do posiadania obywatelstwa, możliwość jego zmiany, prawo do udziału w życiu politycznym oraz równy dostęp do usług publicznych. Prawa człowieka i pełne wykorzystanie możliwości płynących z obywatelstwa są nierozerwalnie ze sobą związane, ponieważ ograniczenia w takich obszarach jak wolność słowa, edukacja czy możliwości ekonomiczne mogą hamować demokratyczne zaangażowanie i aktywne uczestnictwo.

Uczestnictwo społeczne można przedstawić jako drabinę (hierarchię), zgodnie z modelem Sherry Arnstein. Na niższych poziomach obywatele mogą być przedmiotem manipulacji czy wykorzystywania dla ukrytych celów, podczas gdy na wyższych poziomach mają oni realny wpływ i decyzyjność. Organizacje pozarządowe (NGO) pełnią istotną rolę w aktywizowaniu obywateli, stanowiąc pomost między polityką a społeczeństwem i zapewniając narzędzia do odpowiedzialnego zaangażowania. Działają jako ważne źródła informacji i ich znaczenie wzrosło, skłaniając wiele instytucji do większej otwartości na współpracę z NGO. Unia Europejska docenia kluczową rolę organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego w pomocy rozwojowej i humanitarnej, wspierając ich udział w tworzeniu polityki, budowaniu potencjału i dialogu.

 

Warto również zaznaczyć, że edukacja obywatelska stanowi istotny element angażowania się w aktywne obywatelstwo. Edukacja ta zachęca do współpracy między naukowcami a społeczeństwem, włączając do projektów badawczych “nieprofesjonalnych uczonych” – wolontariuszy. Taka synergia pozwala na rozszerzenie perspektyw badawczych i zapewnia bardziej holistyczne podejście do nauki, przynosząc korzyści zarówno dla środowiska naukowego, jak i dla uczestniczących w niej osób.

Aktywne obywatelstwo jest fundamentem społeczeństwa i instytucji europejskich, będąc chronionym i wspieranym na każdym szczeblu działania. Obywatele oraz organizacje pozarządowe pełnią kluczową rolę w procesie kształtowania polityki, wspierania demokracji i ochrony praw człowieka.

 
 
 

Kluczowe pojęcia

Obywatelstwo jest terminem pochodzącym ze starożytności, nawiązującym do osób uprawnionych do aktywnego udziału w życiu publicznym państwa. Posiada ono wymiar zarówno prawny, obejmujący prawa i obowiązki wobec państwa, jak i szeroki zakres aspektów społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych.

Wymiar polityczny wiąże się z politycznymi prawami i obowiązkami, takimi jak zrozumienie systemu politycznego, demokratyczne postawy i umiejętności uczestniczenia w życiu publicznym.

Wymiar społeczny koncentruje się na relacjach międzyludzkich, promując wartości takie jak lojalność, solidarność oraz rozwijanie umiejętności społecznych i zrozumienia struktur społecznych.

Wymiar kulturowy dotyczy wspólnego dziedzictwa, kształtowanego poprzez wiedzę o kulturze, historii i języku, stanowiąc podstawę tożsamości społecznej.

Wymiar ekonomiczny odnosi się do relacji między obywatelami a gospodarką, akcentując prawa do pracy, godziwych warunków życia oraz znaczenie edukacji ekonomicznej i zawodowej.

Aktywne obywatelstwo to zaangażowanie w życie społeczne, oparte na zasadach pluralizmu, szacunku dla godności człowieka i przestrzegania praworządności, mające na celu wpływanie na kwestie społeczne i poprawę dobrobytu wspólnoty.

Pluralizm: podkreśla znaczenie różnorodności perspektyw i integracyjnego udziału w procesach decyzyjnych.

Praworządność gwarantuje, że działania społeczne i polityczne są prowadzone w ramach określonych przez prawo.

Organizacje pozarządowe (NGO) pełnią kluczową rolę w aktywizowaniu obywateli, służąc jako mediatorzy między społeczeństwem a władzami oraz promując różnorodne cele społeczne i środowiskowe.

Nauka obywatelska to forma aktywnego obywatelstwa, w której nieprofesjonalni naukowcy, tacy jak wolontariusze z ogółu społeczeństwa, uczestniczą w projektach badań naukowych i przyczyniają się do wiedzy naukowej i odkryć.

Współpraca na rzecz rozwoju to wspólne wysiłki podejmowane przez kraje i organizacje w celu promowania zrównoważonego rozwoju, często obejmujące aktywne obywatelstwo i zaangażowanie w społeczności lokalne.

Pomoc humanitarna to pomoc udzielana osobom potrzebującym w wyniku klęsk żywiołowych, konfliktów lub innych sytuacji kryzysowych, często przy aktywnym zaangażowaniu obywateli i organizacji pozarządowych.

Rzecznictwo: działanie polegające na aktywnym wspieraniu sprawy lub promowaniu określonego punktu widzenia w celu doprowadzenia do zmian społecznych lub politycznych. Rzecznictwo obejmuje podnoszenie świadomości, wpływanie na decydentów i mobilizowanie wsparcia dla konkretnej kwestii.

Lobbing: proces wpływania na urzędników państwowych i decydentów w celu kształtowania polityki, prawodawstwa lub decyzji na korzyść określonej sprawy lub grupy interesów. Lobbing może obejmować dostarczanie informacji, przedstawianie argumentów i budowanie relacji z kluczowymi interesariuszami.

Aktywizm oddolny: aktywizm, który powstaje na poziomie lokalnym, napędzany przez jednostki lub małe grupy w społecznościach. Aktywizm oddolny często koncentruje się na konkretnych kwestiach lokalnych i ma na celu zmobilizowanie działań zbiorowych i wprowadzenie zmian od podstaw.

Społeczeństwo obywatelskie: zbiorowa sfera organizacji, grup i osób spoza rządu i sektora nastawionego na zysk, które łączą się w celu realizacji wspólnych interesów, promowania wspólnego dobra i angażowania się w działania obywatelskie. Społeczeństwo obywatelskie odgrywa ważną rolę w rzecznictwie i aktywizmie.

Kampania: skoordynowana seria działań, strategii i wysiłków mających na celu osiągnięcie określonych celów w określonych ramach czasowych. Kampanie często obejmują rzecznictwo, podnoszenie świadomości, mobilizację i pracę medialną w celu wywarcia wpływu na opinię publiczną i podejmowanie decyzji.

Petycja: formalna pisemna prośba lub dokument podpisany przez osoby lub grupy w celu wyrażenia poparcia lub sprzeciwu wobec określonej kwestii lub sprawy. Petycje są często wykorzystywane jako narzędzie rzecznictwa i mogą być składane do organów rządowych lub innych odpowiednich władz.

Działania bezpośrednie: forma aktywizmu, która wykorzystuje natychmiastowe, pozbawione przemocy metody konfrontacji, aby zwrócić uwagę na daną kwestię, zakłócić istniejące systemy lub zakwestionować postrzeganą niesprawiedliwość. Działania bezpośrednie mogą obejmować protesty, strajki lub inne formy obywatelskiego nieposłuszeństwa.

Zmiana polityki to proces zmiany lub tworzenia nowych polityk lub przepisów w celu rozwiązania określonych kwestii społecznych lub obaw. Rzecznictwo i aktywizm często mają na celu wpłynięcie na zmianę polityki na poziomie lokalnym, krajowym lub Unii Europejskiej.

Zaangażowanie interesariuszy: proces włączania i konsultacji z osobami, grupami oraz organizacjami dotkniętymi lub zainteresowanymi danym zagadnieniem. Ma na celu zapewnienie, że różnorodne punkty widzenia są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, wspierając tym samym inkluzję, współpracę i różnorodność perspektyw w kształtowaniu polityk i działań.

Solidarność wyraża poczucie wspólnoty, wsparcia i kolektywnego działania między osobami lub grupami, które łączą wspólne wartości, cele lub interesy. W kontekście aktywizmu i rzecznictwa, solidarność jest kluczowa dla budowania szerokich koalicji i osiągania wspólnych celów.

Krótki opis polityki dokument zawierający esencjonalne informacje, analizy i rekomendacje na temat specyficznej kwestii politycznej. Służy jako narzędzie dla rzeczników i aktywistów do przekazywania kluczowych argumentów decydentom, interesariuszom i szerokiej publiczności, ułatwiając zrozumienie problematyki i możliwych ścieżek działania.

Rzecznictwo medialne czyli używanie mediów i narzędzi komunikacyjnych do informowania, kształtowania opinii publicznej i wpływania na politykę. Obejmuje to współpracę z mediami, aktywne korzystanie z platform społecznościowych, wydawanie oświadczeń prasowych i wykorzystywanie innych dostępnych mediów, aby wzmacniać przekazy i inicjować zmiany społeczne lub polityczne.

Inspirująca praktyka: AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International to globalna organizacja zajmująca się obroną praw człowieka na całym świecie. Organizacja odgrywa znaczącą rolę w rzecznictwie na poziomie europejskim, pracując na rzecz promowania praw człowieka, potępiania naruszeń praw człowieka oraz wpływania na politykę i przepisy Unii Europejskiej.

Amnesty International stosuje różne strategie rzecznictwa, w tym dogłębne badania, kampanie uświadamiające, lobbing rządowy i wysiłki na rzecz mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego. Organizacja aktywnie współpracuje z instytucjami UE, takimi jak Parlament Europejski i Komisja Europejska, w celu nakłonienia do podjęcia konkretnych działań w zakresie ochrony i promowania praw człowieka.

Dzięki swojej obecności i wpływom na poziomie europejskim, Amnesty International pomogła podnieść ważne kwestie związane z prawami człowieka, takie jak tortury, kara śmierci, prawa migrantów i uchodźców, wolność słowa i wiele innych. Organizacja pokazała znaczenie aktywizmu i rzecznictwa w kształtowaniu agendy praw człowieka w UE oraz wpływania na politykę i decyzje podejmowane na szczeblu europejskim.

Przykład Amnesty International podkreśla, w jaki sposób organizacja lub podmiot zaangażowany w rzecznictwo i aktywizm może odgrywać znaczącą rolę w promowaniu praw człowieka i wpływaniu na procesy decyzyjne na szczeblu europejskim.